top of page

MUSIKBRANSCHENS AVTAL

Nedan följer ett axplock av avtalstyper i musikbranschen.

Avtalsfrihet

Det råder i princip avtalsfrihet inom upphovsrätten. Det innebär att låtskrivare, artister och producenter m. fl. kan komma överens om vad de vill, med vem de vill.

De grundläggande principerna för avtalsfrihet förutsätter att ett avtal träffats efter en öppen och frivillig förhandlingsprocess mellan jämställda, välinformerade parter med goda avsikter. 

Avtal ingås genom anbud och accept. Det finns inget formkrav i svensk upphovsrätt, vilket medför att både muntliga och skriftliga avtal är giltiga. Skriftliga avtal kan dock vara att föredra, eftersom det annars kan vara svårt att i händelse av tvist bevisa väsentliga detaljer.

 

Inom upphovsrätten gäller den s.k. specifikationsprincipen, vilken innebär att rättigheter som inte uttryckligen eller underförstått överlåtits eller upplåtits stannar kvar hos upphovsmannen.

Upphovsrätt

ekonomiska

+

ideella rättigheter

Oskäliga avtal

Det kan vara svårt för en upphovsperson att överblicka alla de konsekvenser ett avtal kan få i framtiden. Oetablerade låtskrivare och artister befinner sig ofta i en svag förhandlingssituation.

 

Att rakt av acceptera de villkor som ställs upp i avtalet av rädsla för att den andra parten annars drar sig ur, kan få stora konsekvenser för det framtida skapandet. Att acceptera dåliga villkor kan få följden att man sitter fast med dem tills avtalet har löpt ut. 

Det finns visserligen numera tvingande regler i upphovsrättslagen som ger möjlighet att balansera ut en allt för låg royalty sett till musikbolagets intjäning, och det finns även möjlighet att jämka uppenbart oskäliga villkor enligt 36 § avtalslagen men denna paragraf skyddar inte mot ogenomtänkta beslut. Men huvudregeln är att man överhuvudtaget inte bör acceptera dåliga villkor och förlita sig på att det ska lösa sig senare.

 

Artistavtal

Ett musikbolag skriver avtal med artisten, som i lagtexten benämns som "utövande konstnär". De typiska prestationerna i ett artistavtal är att musikbolaget åtar sig att spela in och ge ut inspelning med artisten mot en ersättning till denne. Artisten åtar sig i sin tur att medverka vid inspelningen och förbinder sig att inte spela in samma låtar igen, inom en viss period, för något annat bolag, eller annars medverka vid inspelning för något konkurrerande bolag utan musikbolagets godkännande.

Ett artistavtal brukar ofta innehålla bestämmelser om reklamrättigheter, rätten att framställa och ge ut musikvideos med artisten samt merchandising etc.

Det finns inget standardavtal inom musikutgivarbranschen i Sverige. I stället har musikbolagen och företrädare för konstnärliga utövare tagit fram sina egna avtal. Varje bolag sätter på så sätt egna villkor som får utgöra deras ”standard”.

Särskilt viktiga frågor är royalty, royaltyavdrag, avtalstid, uppsägningsvillkor, optionsrätt, förskott, revision samt hur och var eventuell tvist ska avgöras.

Ta reda på så mycket som möjligt om musikbolaget innan avtal ingås. Ett sätt kan vara att tala med andra artister som signerats på bolaget. 

Musikförlagsavtal

Musikbolag och musikförlag arbetar med olika sorts rättigheter. Musikförlag skriver avtal med låtskrivaren och deras uppgift är att arbeta med låten och texten och försöka placera dessa i så många intäktsbringande sammanhang som möjligt.

Genom ett musikförlagsavtal överlåter låtskrivaren rätten att mångfaldiga verket (spela in, framställa exemplar) och göra det tillgängligt för allmänheten (ge ut) till musikförlaget. Ett musikförlagsavtal kan avse alla låtar som låtskrivaren skriver under avtalstiden eller vara baserat på låt för låt, eller några speciella låtar. Det kan även finnas krav på hur många låtar låtskrivaren ska leverera till förlaget under avtalstiden.

Särskilt viktiga frågor är, förutom royalty och hur denna beräknas, avtalstid, uppsägningsvillkor, möjlighet att få tillbaka låtar som inte placeras/ges ut, villkor för ev. förskott,  optionsrätt samt var och hur eventuell tvist ska avgöras.

Innan du ingår ett musikförlagsavtal kan det vara bra att ta reda på så mycket som möjligt om förlaget. Om det är ett majorbolag - hur står de sig på marknaden? Tala med andra som signerats på förlaget. Att det är ett stort musikförlag som har en stor katalog och flera tusen upphovsmän betyder inte automatiskt att det är det bästa musikförlaget för dig. Tänk på att konkurrensen blir större ju fler aktiva låtskrivare som din förläggare arbetar med samtidigt.

 

Managementavtal

En managers uppgift är kort beskrivet att tillgodose en artists, låtskrivares eller producents intressen och föra dennes talan gentemot musikbolag och förlag samt andra samarbetsparter. Tanken med är att managern ska fungera som en mentor. Avtalet är exklusivt och gäller normalt i hela världen.

Ett managementavtal ger normalt managern rätt att förhandla och teckna avtal med tredje part, t.ex. musikbolag, musikförlag och agenter. Det kan därför vara viktigt att vara särskilt tydlig med att alla avtal som managern förhandlar fram ska godkännas. Om det är fråga om betydande engagemang från artistens, låtskrivarens eller producentens sida bör godkännande göras skriftligt.

Som ersättning för sitt arbete erhåller managern en viss procent av de inkomster som flyter in. Det är viktigt att i avtalet specificera vilka inkomster som ska omfattas. Managern kan sannolikt komma att vilja ha erästtning för sina kostnader i sambajnde med det arbete som görs, t.ex. administrationskostnader, produktionskostnader, hotellkostnader etc. Det kan då vara en god idé att komma överens om vilka kostnader som ska godkännas på förväg. 

Det är inte ovanligt att managementavtal gäller för en längre tid. Detta motiveras kanske främst med att managern kan behöva lite tid på sig att göra artisten, låtskrivaren eller producenten framgångsrik.  

Producentavtal m.m.

När en producent eller låtskrivare knyts till ett musikbolag, t.ex. för att skriva och spela in låtar med en viss artist brukar man oftast använda sig av s.k. producentavtal. Producenten får då ersättning för inspelningen, och musikbolaget får  äganderätten till mastern. Ersättningen kan variera beroende på land och storleken på bolaget. Utöver ersättningen för inspelningen tillkommer en liten royalty på försäljningen.

Viktiga avtalspunkter är bl.a. avtalets omfattning (hur många låtar ska spelas in, ska dessa mixas och mastras innan leverans?) leveranstid, äganderätt till inspelning, ersättning för inspelningen (när ska denna betalas) samt löpande royalty på försäljning och beräkningsunderlag, avräkning, revision samt var och hur eventuell tvist ska avgöras.

Andra vanliga avtal för musikproducenter är olika typer av uppdragsavtal att t.ex. skriva och spela in specialskriven musik till reklam, tv-serier. Vid sidan om den specialskrivna musiken som förhandlas direkt mellan producenten och mediebolaget, finns numera en uppsjö av musikbolag som specialiserar sig på tillhandahållande av s.k. biblioteksmusik och tjänster, där mediebolagen själva kan gå in och välja bland olika låtar som har ett visst tempo, stämning och instrumentering. Hela idén med biblioteksmusik är att erbjuda kunden ett billigare och smidigare alternativ. Det råder delade meningar om huruvida bolagen som arbetar med biblioteksmusik hjälper eller stjälper upphovsmän som vill tjäna sitt levebröd.

bottom of page